ธกส.จัดงาน เชิดชูความสำเร็จเกษตรกรภาคเหนือตอนล่าง

วันที่ 19 มีนาคม 2560 ที่โรงแรมอมรินทร์ลากูน  อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน “BAAC Smart Farmer Day” ซึ่งเป็นโครงการที่ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ได้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และเชิดชูเกษตรกร ลูกค้าที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยมีเกษตรกร นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมงาน กว่า 600 คน  บรรยากาศภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการ จำหน่ายผลผลิตจากเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.ที่ประสบความสำเร็จ

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ตามที่ ธ.ก.ส. มีภารกิจในการดูแลเรื่องเงินทุนแก่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มาตั้งแต่ปี 2509 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 50 ปี เป็นที่ทราบกันว่าอาชีพเกษตรกรรมต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่างๆ จากปัจจัยภายนอกและภายใน โดยเฉพาะปัญหาภัยธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทำให้ภารกิจการดูแลลูกค้าธ.ก.ส. มีความยากลำบาก ต้องทุ่มเทอย่างยิ่ง ผลงานตลอด 50 ปี เป็นที่ยอมรับ ได้รับการไว้วางใจจากรัฐบาลมาทุกยุคทุกสมัย  อีกทั้งลูกค้า ธ.ก.ส.ได้กลายเป็นผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพจำนวนมาก อย่างในงาน “BAAC Smart Farmer Day” เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้นำผลงานและความสำเร็จมาแลกเปลี่ยน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรทั่วไป ให้รู้ว่าอาชีพการเกษตร หากมั่งมั่นตั้งใจ สามารถพัฒนาเป็นอาชีพที่สร้างความมั่นคงในชีวิตได้ 

นายอดุลย์  กาญจนวัฒน์  รองผู้จัดการ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส. ได้ให้ความสำคัญการพัฒนาเกษตรกร จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมไปสู่การเป็น Smart Farmer ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นผู้ประกอบการ SMEs เกษตรกรได้ต่อไป ซึ่งปัจจุบัน  ธ.ก.ส. ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง มีลูกค้าที่ประสบความสำเร็จ ทั้งการประกอบการอาชีพการเกษตรและเชื่อมโยงกิจการการตลาดแล้ว 684  ราย นอกจากการยกย่องเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเป็น Smart Farmer ยังมีแนวคิดการปลูกฝังการทำเกษตรแก่ผู้ประกอบการการเกษตรรุ่นใหม่ ที่จะสืบทอดอาชีพการเกษตรจากบิดา มารดา สู่การเป็น Smart Farmer ในอนาคตด้วย

แสดงความคิดเห็น