พิธีปิดโครงการค่ายฝึกเยาวชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2560

วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น. สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ 3 พันเอกอุกฤษฎ์ นุตคำแหง รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 เป็นประธานปิดโครงการค่ายฝึกเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2560 เยาวชนคนดีมีคุณธรรม น้อมนำคำสอนพ่อ โดยมี นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนสถานศึกษาจาก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก โรงเรียนจ่านกร้อง โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม โรงเรียนบ้านน้ำจวง โรงเรียนบ้านร่มเกล้า โรงเรียนเซนต์นิโกลาส เยาวชนภายในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้าร่วมพิธีปิดโครงการ 

การจัดโครงการค่ายฝึกเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประจำปี 2560 เยาวชนคนดีมีคุณธรรม น้อมนำคำสอนพ่อ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยให้เยาวชนได้รับทราบประวัติความเป็นมาของชาติไทย มีความห่วงแหนในความเป็นไทยและปรับตัวอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันได้และมีความเข้าใจในประเพณีวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติไทย พร้อมสร้างการเรียนรู้การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษขยะ โดยวิธีการคัดแยกขยะภายในครัวเรือนและสร้างคุณค่าจากขยะที่มีอยู่ในชุมชนของตนเอง โดยมีเยาวชนจากสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 80 คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้จากส่วนราชการและหน่วยงานประกอบด้วย วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก การศึกษาดูงานวิธีคัดแยกขยะจากบริษัทวงษ์พาณิชย์ กิจกรรมนันทนาการจากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและปลูกฝังระเบียบวินัยเยาวชนโดยชุดวิทยากรจากชุดครูฝึก การเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมในจังหวัดพิษณุโลกโดยการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพภาคที่ 3 และพระราชวังจันทน์ การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 โดยการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพภาคที่ 3 กิจกรรมบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและชุมชนวัดจุฬามณี เป็นต้น
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน

แสดงความคิดเห็น