ทต.บ้านคลอง จัดโครงการฝึกอบรมการระวังอัคคีภัย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดโครงการฝึกอบรมการระวังอัคคีภัย ให้กับข้าราชการ พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยนายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมระวังอัคคีภัย ประจำปี 2560 พร้อมกับ เปิดเผยว่า จากสภาพแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้สถานการณ์สาธารณภัยหรือภัยพิบัติทีเกิดขึ้นในประเทศไทยมีแนวโน้มการเกิดและความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ภัยพิบัติจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนในสังคม และทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

โดยเฉพาะพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ได้กำหนดให้อาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลบ้านคลองจึงดำเนินการอบรมในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ความรู้เบื้องต้นการใช้ถังเคมีดับเพลิง การฝึกซ้อมแผนดับเพลิง และการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงในการอพยพหนีไฟภายในตัวอาคารสำนักงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ข้าราชการ พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านคลอง จำนวน 80 คน

///////

แสดงความคิดเห็น