สหกรณ์การเกษตรพรหมพิรามขับเคลื่อนนโยบายเกษตรแปลงใหญ่

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ที่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าช้าง หมู่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เพื่อการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดข้าวแปลงใหญ่ โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ สำหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีนายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  นายทรงยศ  ไชยมงคล  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนเกษตรกร  เข้าร่วมประชุม      

นายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  เปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการส่งเสริมการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ ภายใต้นโยบายของพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ปัจจุบัน มีพื้นที่แปลงใหญ่ที่ผ่านการรับรอง จำนวน 12 แปลง  6 ชนิดสินค้า ประกอบด้วย 1.แปลงใหญ่มะม่วง 2.แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  3.แปลงใหญ่ไก่ดำ 4.แปลงใหญ่กระบือ จำนวน 3 แปลง  5.แปลงใหญ่ข้าว  จำนวน  4  แปลง  6.แปลงใหญ่พืชผัก จำนวน 2  แปลง โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมและสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยการผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิตในรูปแบบสหกรณ์การเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการองค์กร วิธีลดต้นทุนการผลิต  เทคนิคการผลิตและการบริหารจัดการตลาดที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตข้าวอย่างครบวงจรและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

ด้าน นายทรงยศ  ไชยมงคล  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กล่าวว่า  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เพื่อสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดข้าวแปลงใหญ่แบบครบวงจร  ส่งเสริมการรวมกลุ่มสมาชิกในรูปแบบสหกรณ์  เพื่อสร้างพื้นฐานของการรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง โดยบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน เพื่อกำหนดแผนการพัฒนารูปแบบการผลิตข้าวแปลงใหญ่ รวม 5 ด้าน  คือ 1. ด้านการลดต้นทุนการผลิต ตั้งเป้าจากไร่ละ 4,545  บาท/ไร่ เป็น 3,897  บาท/ไร่  2. ด้านการเพิ่มผลผลิต จากไร่ละ 790 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 834 กิโลกรัม/ไร่  3. ด้านการเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยการพัฒนาคุณภาพข้าวให้ผ่านมาตรฐาน GAP เพื่อคัดสรรเป็นเมล็ดพันธุ์จำหน่ายให้แก่เกษตรกรทั่วไปและการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์  4. ด้านการบริหารจัดการองค์กร โดยเน้นวิธีรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็ง  5. ด้านการตลาด  มีการเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดข้าวผ่านระบบสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตข้าวแปลงใหญ่ของเกษตรกร  อีกทางหนึ่งด้วย

ด้าน นายเกรียงศักดิ์  รสดี  ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม  จำกัด  กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม  จำกัด  ได้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มาตั้งแต่ปี 2559 โดยดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการซื้อ-ขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่จากเกษตรกร  สำหรับในปีนี้ สหกรณ์ได้เปิดตลาดรับซื้อรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือกตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2560  เป็นต้นมาโดยรับซื้อในราคานำตลาด ตันละ 200 บาท  จำแนกเป็น 1.การรวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขนมจีนจำนวน  69 ราย  ปริมาณ 498.59  ตัน จำนวน 3,259,930  บาท  2. การรวบรวมเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ (พันธุ์พิษณุโลก 2)  จำนวน  29  ราย ปริมาณ  421.44 ตัน จำนวน  3,397,290  บาท  เพื่อสนับสนุนช่องทางตลาดข้าวแปลงใหญ่ของเกษตรกรให้เข้าสู่กระบวนการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม  เพื่อช่วยให้เกษตรกรขายผลผลิตข้าวได้ในราคาดีและมีรายได้เพิ่มขึ้น

 

 

แสดงความคิดเห็น