พระราชทานเลี้ยงอาหารนักเรียน ครูและผู้ปกครองรร.บ้านหนองลาน อ.นครไทย

 วันนี้ ( 17 ก.ค.60 ) เวลา 11.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้แทนพระองค์ นำอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่นักเรียน ครูและผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านหนองลาน ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมให้การต้อนรับ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงสนพระราชหฤทัยในด้านการศึกษาของเยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนในระดับประถมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลชุมชน โดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะยากจน ให้ได้รับการศึกษาที่ดีมีอุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอในการใช้ศึกษาหาความรู้ เพื่อส่งเสริมให้คุณภาพการศึกษาของเยาวชนดีขึ้น และให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีอย่างต่อเนื่อง เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถนำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และส่งผลให้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติในอนาคต

ทั้งนี้อาหารที่ทรงพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียน ครูและผู้ปกครอง ของโรงเรียนบ้านหนองลาน ในวันนี้ประกอบด้วย ข้าวมันไก่ ไข่ต้ม ขนมไทย ผลไม้และน้ำผลไม้ ซึ่งพระองค์ทรงห่วงใยเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง  อยากให้ได้รับประทานอาหารครบทั้ง5 หมู่ เพื่อเสริมสร้างสติปัญญาและสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป ยังความปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ของโรงเรียนบ้านหนองลาน อย่างหาที่สุดมิได้

สำหรับโรงเรียนบ้านหนองลาน เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เปิดทำการสอน เป็น 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นอนุบาล 2 และระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีมี่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บนเนื้อที่ 6 ไร่ 56 ตารางวา มีเขตพื้นที่ให้บริการ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองลาน หมู่ที่5 และบ้านน้ำพาย หมู่ที่ 8 ปัจจุบันมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 57 คน มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น 7 คน มีนางสาวอภิชญา  ยอดทองดี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

แสดงความคิดเห็น