สนข. ศึกษาความเหมาะสมการบริหารจัดการและกระจายสินค้าจ.พิษณุโลก

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมการบริหารจัดการและกระจายสินค้า จังหวัดพิษณุโลก (Logistics Hub)
วันนี้ 21 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเรือนแพรอยัลปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และนายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานร่วม และมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานสัมมนา จำนวนประมาณ 100 คน
นายชัยวัฒน์ฯ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ซึ่งตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มีประเด็นที่เน้นการขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ โดยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กำหนดเป้าหมายด้านยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาให้ประเทศไทยมีบทบาทหลักในภูมิภาคทั้งด้านโลจิสติกส์ การค้า การบริการ และการลงทุน เป็นศูนย์กลางการกระจายความเจริญในภูมิภาคเอเชีย กลุ่มอาเซียน และอนุภูมิภาค และเป็นระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการพัฒนาสร้างความพร้อมภายในประเทศเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงระหว่างประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้น
การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้จะต้องสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างภายในประเทศ
ทั้งระดับประเทศ และภูมิภาค ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นระบบ
นายธัชชัยฯ กล่าวต่อว่า จังหวัดพิษณุโลก ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศไทยที่มีความพร้อมในด้านภูมิประเทศ ซึ่งศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่างเชื่อมภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และมีโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่สำคัญอยู่ในแนวเส้นทาง North – South Economic Corridor (NSEC) และ East – West Economic Corridor (EWEC) สามารถเชื่อมต่อไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน ตอนใต้
จึงทำให้จังหวัดพิษณุโลกมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า
การบริการในภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้านได้ และเกิดการยกระดับศักยภาพของจังหวัดพิษณุโลกให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น จังหวัดพิษณุโลกและ สนข. จึงร่วมกันดำเนินการศึกษาความเหมาะสมการบริหารจัดการและกระจายสินค้าจังหวัดพิษณุโลก (Logistics Hub) เพื่อศึกษาศักยภาพการพัฒนาและปัจจัยที่เอื้อต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างแท้จริง และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลกที่ว่า “เมืองบริการเศรษฐกิจและสังคมสี่แยกอินโดจีน”

นายชัยวัฒน์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากกรอบแนวคิดเบื้องต้นของการศึกษาสามารถแบ่งรูปแบบ Logistics Hub ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1) ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ (Transport Logistics Hub) เป็นพื้นที่ดำเนินการบรรจุภัณฑ์รับฝากและกระจายสินค้า รวมถึงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
2) ศูนย์การค้าส่งค้าปลีกและโลจิสติกส์ (Trade Logistics Hub) เป็นพื้นที่ดำเนินการซื้อขายสินค้า ทั้งค้าปลีกและค้าส่งควบคู่ไปกับการกระจายสินค้า
3) ศูนย์ผลิตอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (Industrial Logistics Hub) เป็นพื้นที่ให้บริการโลจิสติกส์ ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการขนส่งและกระจายสินค้าให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่โดยรอบ มีบริษัทเอกชนเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมทางโลจิสติกส์
4) เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Park /Freight Village) รัฐเป็นผู้กำหนดพื้นที่ในการทำกิจกรรมโลจิสติกส์ภายในมีการแบ่งพื้นที่ให้ผู้ประกอบการเช่าหรือซื้อ โดยผู้บริหารศูนย์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบ
การบริหารและทำการตลาด รวมถึงติดต่อให้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาในพื้นที่
นายชัยวัฒน์ฯ กล่าวตอนท้ายว่า การพัฒนาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่นและภูมิภาค คาดว่าจะส่งผลให้รายได้มวลรวมของจังหวัด GDP มีอัตราสูงขึ้นมากกว่าอัตรา
การขยายตัวร้อยละ 3.7 และคาดว่าเศรษฐกิจของจังหวัดจะเติบโตขึ้นเป็น 2 เท่า เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้สู่จังหวัดประมาณ 4,000 ล้านบาท ภายในปี 2566 รวมถึงเพิ่มศักยภาพของจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และภายหลังการสัมมนาฯ ครั้งที่ 1 สนข. จะนำความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปประกอบการศึกษาความเหมาะสมการบริหารจัดการและกระจายสินค้าจังหวัดพิษณุโลก (Logistics Hub) ต่อไป

————————————

แสดงความคิดเห็น