สพฐ.สัญจร จุดที่ 1 ที่จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 กรกฎาคม 2560  นายการุณ  สกุลประดิษฐ์    เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร) ซึ่งจัดขึ้นเป็นจุดที่ 1  ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีนายบุญรักษ์  ยอดเพชร  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียนได้รับทราบร่วมกันถึงแนวทางขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เกิดการรับรู้และเข้าใจ นำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการจัดการศึกษาในภาพรวม โดยเฉพาะคุณภาพของผู้เรียนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนา

ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้มีจัดประชุมขึ้นทั่วประเทศจำนวน 6 จุด คือ จังหวัดพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสงขลา และจังหวัดเชียงใหม่ โดยจุดที่ 1 จังหวัดพิษณุโลกมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ในเขตตรวจราชการที่ 17 (จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  จังหวัดตาก) และ เขตตรวจราชการที่ 18  (จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี)  จำนวน 533 คน ร่วมรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การชี้แจงสร้างความเข้าใจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดย นายบุญรักษ์  ยอดเพชร นางสุจิตรา  พัฒนะภูมิ และนายณรงค์  แผ้วพลสง  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การนำเสนอนโยบายสู่การปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จ โดยนายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน รวมถึงการร่วมอภิปรายกลุ่ม การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  และการตอบข้อซักถาม  รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาในด้านต่าง ๆ จากโรงเรียนในเขตตรวจราชการซึ่งการประชุมดังกล่าวได้ถ่ายทอดสดผ่าน สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขึ้นพื้นฐาน OBECTV.TV  ทางเว็บไซต์ https://WWW.Tepeonline.org/และhttp://www.facebook.Com/spm.39/

แสดงความคิดเห็น