ปศุสัตว์จ.พิษณุโลกจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

 ที่วัดวังหิน ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บดินทรเทพวรางกูร ตามที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกจัดขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา28 กรกฏาคม 2560 ซึ่งในวันนี้ได้จัดให้มีการไถ่ชีวิตโค ตัว กระบือ ตัว มอบให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม ต่อไป สำหรับโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการจัดตั้งโครงการโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนทั่งประเทศให้มีโค-กระบือ ไว้ใช้แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น