ปปส.ภ.6 อบรมเครือข่ายเกษตรกรอาสาเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน

วันที่ 23 สิงหาคม 2560  เวลา 09.30 น. นายวิชัย ไชยมงคล ผอ.ปปส.ภ.6 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐ ระดับ หมู่บ้าน/ชุมชน พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก
ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่สมาชิกสภาเกษตรกรในเรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติด บทบาทภารกิจของยุติธรรมจังหวัด รวมถึงบทบาทของเครือข่ายเกษตรกรในการทำงานป้องกัน เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน และการประสานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ผู้เข้ารับการอบรม เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 209  คน

แสดงความคิดเห็น