สนง.เจ้าท่าฯแจ้งผู้ปลูกสร้างอาคารริมแม่น้ำลำคลองให้แจ้งขออนุญาตได้ถึง 1 กย.60

นายสุชาติ เศรษฐยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2560 โดยมีสาระสำคัญหากผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำหรือปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับโดยการคำนวณตามพื้นที่ของอาคารหรือสิ่งอื่นใดในอัตราไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 1,000 บาท แต่ไม่เกินตารางเมตรละ 20,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ และต้องระวางโทษปรับรายวัน วันละไม่เกินตารางเมตรละ 20,000 บาทตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนคำสั่งของกรมเจ้าท่า

ทั้งนี้ผู้ใดที่ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า หรือได้รับอนุญาตแต่ปลูกสร้างไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ให้แจ้งต่อกรมเจ้าท่าภายใน 120 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญยัตินี้ใช้บังคับ ต่อมาคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 32/2560เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ บังคับใช้เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ขยายเวลาการแจ้งไปอีก 60 วันสิ้นสุด 1 กันยายน 2560 โดยผู้แจ้งจะไม่ได้รับโทษทางอาญาและค่าปรับทางปกครองในการที่สร้างก่อนได้รับอนุญาต  ทั้งนี้ผู้ที่ไม่ได้มาแจ้ง ตั้งวันที่ 2 กันยายน 2560หากมีการตรวจพบโดยเจ้าหน้าที่เจ้าท่า หรือจากการถูกร้องเรียน ท่านจะได้รับโทษตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 พ.ศ.2560 หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลก โทร. 055-247399

แสดงความคิดเห็น