สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมอาเซียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 แบบไม่ค้างคืน โดยเปิดการอบรมในวันที่ 29 กันยายน 2560 มีดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธาน พร้อมบรรยายพิเศษ ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 130 คน หลักสูตรการจัดกิจกรรมจำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากลนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดภาษาหนึ่งของโลก จนกลายเป็นทักษะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ จนเกิดทักษะและความสามารถในระดับสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว โดยอิงมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ CEFR อันนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การทดสอบระดับประเทศ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คาดหวังว่านักเรียนที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ ประสบการณ์ในการสนทนาภาษาอังกฤษ การอ่านเพื่อสรุปความได้อย่างแคล่วคล่อง เกิดความมั่นใจ ในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้

แสดงความคิดเห็น