การแข่งขันกีฬาเครือข่ายชาติตระการ 2 ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายมานัส อ่อนอ้าย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางสิงห์ จันทะคุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอชาติตระการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายชาติตระการ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดบ่อภาค ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ส.อ.ชัยชาญ น้อยนัน ประธานเครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนสนใจการกีฬา เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของเครือข่ายชาติตระการ 2 เข้าแข่งขันระดับอำเภอ ระดับจังหวัดต่อไป สำหรับในการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 10 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดบ่อภาค โรงเรียนบ้านน้ำจวง โรงเรียนบ้านร่มเกล้า โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ โรงเรียนบ้านนาตอน โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ โรงเรียน ตชด.บ้านลาดเรือ โรงเรียน ตชด.บ้านนุชเทียน และโรงเรียน ตชด.บ้านรักไทย โดยแบ่งการแข่งขันกีฬาออกเป็น 6 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล เซปัคตะกร้อ ฟุตซอล เปตอง และกรีฑา.

แสดงความคิดเห็น