อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการคนไทยหัวใจสีเขียว เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมนครสรลวงสองแฅว อาคารบึงราชนก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคนไทยหัวใจสีเขียว เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี ภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน…สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2560 จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มูลนิธิคนเพียงไพร และเครือข่ายทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ภาคเหนือตอนล่าง โดยมี พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวให้การต้อนรับ และ นายดำรงศักดิ์ จันทร์วิไล ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร จีนด้วง นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเสริมสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม การดำเนินชีวิตตามแนวทางศาสตร์พระราชาและร่วมกันผนึกกำลังในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป โดยในการจัดโครงการครั้งนี้มีการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ร่วมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกิจกรรมการบรรยายพิเศษ “พระราชปณิธาน…สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม”, การเสวนา “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”, การแบ่งกลุ่มการเรียนรู้ “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”, การแบ่งกลุ่มการเรียนรู้ “เศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานรูปธรรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานต่างๆ และตลาดนัดชุมชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 400 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน เครือข่ายสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา ประชาชน เยาวชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.

แสดงความคิดเห็น