เปิดงานประเพณีปีใหม่ม้งอ.ชาติตระการ-อ.นครไทยประจำปี 2561

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายมานัส อ่อนอ้าย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางสิงห์ จันทะคุณ และนางภิฬารัตน์ สีหะวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้ง อำเภอชาติตระการ-อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18-24 ธันวาคม 2560 สำหรับงานประเพณีปีใหม่ม้ง ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2 อยู่ระหว่างเดือนธันวาคม-มกราคม ของทุกปี นับเป็นวันพบปะกันหว่างกลุ่มญาติเพื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้อาวุโส นับเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชาวม้ง โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นจำนวน 6 จุด คือ จุดที่ 1 บ้านน้ำจวง หมู่ 13 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ , จุดที่ 2 บ้านขุนน้ำคับ หมู่ 12 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ, จุดที่ 3 บ้านร่มกล้า หมู่ 8 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ, จุดที่ 4 บ้านสงบสุข หมู่ 15 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ , จุดที่ 5 บ้านน้ำแจ้งพัฒนา หมู่ 15 ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย และจุดที่ 6 บ้านห้วยน้ำไซ หมู่ 15 -บ้านห้วยน้ำไซใต้ หมู่ 16 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ม้งอันเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและหวงแหนประเพณีวัฒนธรรมของตนเอง และเผยแพร่ประเพณีปีใหม่ม้งให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดงาน อุปกรณ์กีฬาและขนมให้แก่เด็กๆ ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งที่ร่วมงาน ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ การโยนลูกช่วง, กีฬาพื้นบ้าน , การแสดงเต้นรำของเยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน, การแสดงบนเวที และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่

แสดงความคิดเห็น