เปิดการประชุมสภาเทศบาลนครไทย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

 

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนครไทย อาคารศูนย์เทคโนโลยี นายจิตรกร  แก้วมาลัย ประธานสภาเทศบาลตำบลนครไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 คน, คณะผู้บริหารเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ ได้มีการเลือกเลขานุการสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง ผู้ที่ได้การรับเลือก คือ พันจ่าโท สุนันท์  ทองหงำ ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย, ต่อจากนั้นได้มีการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนา  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ปรากฏว่าคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนครไทย ได้แก่ นายจิตรกร แก้วมาลัย, นายดำรงค์หมีดง, นายทัศนะ คำปั้น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนครไทย ได้แก่ นายสุบิล นนทโคตร, นายพยุง ทองพูน, นายจักริน มุ่นเชย

ต่อมานายเอกชัย โศจิวิศาล นายกเทศมนตรีตำบลนครไทย ได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 ต่อสภาเทศบาลตำบลนครไทย  สำหรับญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินจากสภาเทศบาลตำบลนครไทย จำนวน 16,500 บาท (กองวิชาการฯ) แถลงโดย นายบุญเชิด ตุ่นนิ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลนครไทย ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์     ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 63,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล) แถลงโดย นางไพบูลย์ หมากผิน  รองนายกเทศมนตรีตำบลนครไทย ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

//////

 

แสดงความคิดเห็น