สกต.พิษณุโลกขายปุ๋ยต่ำกว่าราคาตลาดช่วยเกษตรกรลดต้นทุน

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พิษณุโลก จำกัด (สกต.พิษณุโลก) ได้จัดทำแผนช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกเพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตที่สำคัญของเกษตรกรและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคาปุ๋ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีโดยจัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรม มาจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในราคาต่ำกว่าท้องตลาด และหากซื้อเงินสดก็จะได้รับส่วนลด รวมทั้งมารับสินค้าเองก็จะได้ส่วนลดต่ำลงไปอีก ขณะนี้ยังมีปุ๋ยอยู่ในสต๊อกอีกกว่า 1,000 ตัน พร้อมที่จะกระจายไปยังร้านค้าเครือข่ายของ สกต. พิษณุโลก ในชุมชนต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่การเดินทางไปรับปุ๋ยเกษตรกรให้มากที่สุด โดยได้ตั้งราคาปุ๋ยอินทรีย์ พรีเมี่ยม ตราปลามังกร ไว้ที่กระสอบละ 250 บาท หากมารับสินค้าเองจะลดราคาลงเหลือกระสอบละ 230 บาท ส่วนการจำหน่ายแบบสินเชื่ออยู่ที่กระสอบละ 300 บาท และมารับเองกระสอบละ 280 บาท
สำหรับ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พิษณุโลก นั้น จัดเป็นสหกรณ์ประเภทการเกษตร และได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการจัดตั้ง โดยได้รับทุนในรูปแบบของค่าหุ้นจากสมาชิก ซึ่งเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ดำเนินงานโดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ โดยไม่มุ่งผลกำไรจากสมาชิกแต่เพื่อรักษาผลประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับ โดยเป็นการร่วมกันจัดซื้อปัจจัยการผลิตสินค้าการเกษตรต่างๆ เช่น เมล็ดพันธ์พืช พันธุ์สัตว์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช เครื่องจักรกลการเกษตร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร และนำผลผลิตการเกษตรออกขาย เช่น ผลไม้ และสินค้าแปรรูปจากผลผลิตการเกษตร ธุรกิจบริการ บริการขนส่ง บริการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น