ศธจ.พิษณุโลกนำบุคลากรทำงานเชิงรุกเน้นความร่วมมือทุกองค์กร

 นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างข้อเสนอการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล (Agenda) ภารกิจของหน่วยงาน (Function) และบริบทของพื้นที่ (Area) นำบุคลากรทุกคนร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็งกับ จุดอ่อน ข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรุก (SO Strategy) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) โดยผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย บุคลากรทางการศึกษาจากทุกกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นวางแผน และมีส่วนเกี่ยวข้องในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดพิษณุโลก ตลอดการทำงานที่ได้จัดตั้งเป็นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ทั้งสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลกให้มากที่สุด ////////////////////////////////////////////// วรางคณา อนันตะ /ข่าว ประชาสัมพันธ์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น