เปิดศูนย์เพาะปลูกถ่ายทอดนวัตกรรมเครื่องหย่อนกล้าข้าว “I-KIAM KU” ต.บ้านกร่าง

วันที่ 22 มกราคม 2560 นายมนต์ชัย วิวัฒนธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดศูนย์เพาะปลูกและถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องหย่อนกล้าข้าว “I-KIAM KU” ตำบลบ้านกร่าง (บ้านแม่ระหัน) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โครงการกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องหย่อนกล้าข้าวและการขยายผลการจัดตั้งศูนย์เพาะปลูกในระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ภายใต้โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมี นายปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในพิธีมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งนี้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณการทำโครงการดังกล่าว ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560 ได้มีมติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบกลางรายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินงานโครงการกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องหย่อนต้นกล้า และการขยายผลการจัดตั้งศูนย์เพาะปลูกในระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ภายใต้โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีภาครัฐในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศไทยนั้น เพื่อเป็นการขยายผลกิจกรรมเครื่องหย่อนกล้าข้าวสำหรับการทำนาแบบประณีตและนาแปลงใหญ่ให้ขยายตัวในวงกว้างยิ่งขึ้น และจัดตั้งศูนย์เพาะปลูกด้วยนวัตกรรมเครื่องหย่อนกล้าข้าว “I-KIAM KU” ในรูปแบบของธุรกิจชุมชนที่มีศักยภาพความพร้อมและสามารถดำเนินโครงการฯ นี้ได้อย่างยั่งยืน อันจะก่อให้เกิดต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จและยังส่งผลให้เกษตรกรได้มีการรวมกลุ่มและสามารถปลูกข้าวปลอดภัย (GAP) ข้าวอินทรีย์ (Organics) ข้าวพันธุ์พิเศษ หรือ ข้าวเป็นยา (ข้าวโอสถ) ที่มีตลาดรองรับและการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ โดยในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เลือกพื้นที่แปลงนาข้าวของเกษตรกร ซึ่งมีศักยภาพและความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องหย่อนกล้าข้าว “I-KIAM KU” จำนวน 3 พื้นที่ คือ แปลงนาข้าวของตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จำนวน 300 ไร่ แปลงนาข้าวตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 300 ไร่ และแปลงนาข้าวของตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 300 ไร่ รวมทั้งสิ้น 900 ไร่

แสดงความคิดเห็น