มน.ร่วมมือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพ

วันที่  22  มกราคม  2561  ณ  ห้องประชุมเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้จัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  โดยในครั้งนี้เป็นการลงนามร่วมกันเป็นครั้งที่ 4  ปี 2561 ซึ่งมีแนวทางการทำงานร่วมกันในเรื่องต่างๆ  เช่น  การพัฒนางานวิชาการและการวิจัยร่วมกันเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการทางด้านสุขภาพในระดับพื้นที่ ไปจนถึงในระดับประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  การพัฒนาบุคลากรร่วมกัน  การให้ความช่วยเหลือด้านครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยระหว่างกัน  การผลักดันให้ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้บรรจุคุณวุฒิในการสอบบรรจุข้าราชการตามหลักเกณฑ์ของ กพ.  การสนับสนุนการศึกษาให้กับบุคลากรที่ต้องการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกัน การพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุขให้สามารถแก้ไขส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  ครั้งแรกเมื่อปี 2544  ครั้งที่ 2  เมื่อปี  2550  ครั้งที่ 3 เมื่อปี 2555 ซึ่งการลงนามในแต่ละครั้งจะมีระยะเวลา 5 ปี ด้วยกัน

แสดงความคิดเห็น