วันสุดท้าย สอบโอเน็ต ม.3 เป็นไปอย่างเรียบร้อยไม่มีรายงานทุจริต


วันนี้ 4 ก.พ. ที่โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อ.พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) และคณะ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบที่ 6 ของการจัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. จัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อนำผลคะแนนไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4

ในปีนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) มีโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ จำนวน 24 สนามสอบ รวมทั้ งหมด 6,571 คน โดยได้มีการประชุม ทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สอบ สนามสอบ กรรมการคุมสอบและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบ เพื่อให้การจัดสอบโอเน็ต มีความโปร่งใส และให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


โดยภาพรวมการจัดสอบโอเน็ตในวันสุดท้าย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่ได้รับรายงานว่าเกิดการทุจริตในสนามสอบแต่อย่างใด ทั้งนี้ สทศ.กำหนดประกาศผลโอเน็ต ม.3 วันที่ 26 มี.ค.นี้ ทางเว็บไซด์ www.niets.or.th อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ในวันที่ 25-28 มีนาคม 2561 นี้ โดยนักเรียนจะต้องใช้ผลการสอบโอเน็ต มาใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่อ.

แสดงความคิดเห็น