ทต.พลายชุมพลจัดกิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 ก.พ. 2561 นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2561 “เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ” ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลพลายชุมพล โดยมีว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล  บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งบริษัทห้างร้านภาคเอกชนร่วมในพิธี และมีประชาชนในตำบลพลายชุมพลร่วมงานกว่า 1,000 คน โดย นายสมพงษ์  โพธิ์สะวัง  นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล กล่าวว่า เทศบาลตำบลพลายชุมพลเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย หอพักและสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก มีปริมาณขยะมูลฝอย 10 ตัน ต่อวัน และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้จัดทำโครงการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความตระหนักในการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด โดยคัดแยกออกเป็นขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป  ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากขยะแต่ละประเภท เพื่อลดปริมาณการผลิตขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด และเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การบริหารจัดการขยะมูลฝอยต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคน ทุกหน่วยงาน แม้จะมีเทคโนโลยีการกำจัดที่ดีแต่หากไม่มีการลด และคัดแยกขยะที่ต้นทาง หรือ ที่แหล่งกำเนิดแล้ว ประสิทธิภาพของการกำจัดขยะมูลฝอยที่มีจะลดลง ดังนั้น จึงควรรณรงค์ สร้างความรู้ ความตระหนักให้กับประชาชน ต้องมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของตนเอง ลดปริมาณขยะมูลฝอย และคัดแยกขยะ เพื่อง่ายต่อการนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ และสะดวกต่อการกำจัด การจัดกิจกรรมในวันนี้ตำบลพลายชุมพลมีความตั้งใจและแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันว่า จะลดปริมาณขยะให้ได้ตามเป้าหมาย  “จังหวัดสะอาด” และผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ นั่นก็คือประชาชนทุกคน ทั้งส่วนชุมชน ส่วนราชการ ศาสนสถาน สถานศึกษา ผู้ประกอบการ ต้องช่วยกันลดปริมาณขยะ โดยหลักการคัดแยกขยะ และหลัก 3Rs – ประชารัฐ

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ มีขบวนรณรงค์การลดปริมาณขยะด้วยการรีไซเคิล กิจกรรมการแต่งกายด้วยชุดรีไซเคิล ที่ฮือฮานำหน้าขบวนทต.พลายชุมพล มีชุดรีไซเคิลเสือดำ ทำจากเศษผ้า ถุงมือเก่า ๆ ล้อเลียนเสียดสีเหตุการณ์ยิงเสือดำที่ทุ่งใหญ่ มีนายพรานเปรมชาย ถือปืนยิงเสือดำรีไซเคิล ที่ต้องการรณรงค์ให้เห็นถึงการอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวน

……………………………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น