ศธจ.พิษณุโลกจัดกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทยที่อ.บางกระทุ่ม

10 มีนาคม 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม (ประชานุกูล) อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย ประจำปี 256 1 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหารทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่นและเอกชน เข้าร่วมในพิธี โครงการดังกล่าว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและอบอุ่นเกิดความรักความเข้าใจ มีสัมพันธภาพที่ดีมีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตและเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการเลี้ยงดูบุตรหลานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสังคมจะพัฒนาได้ในอนาคตจะต้องเริ่มจากสถาบันครอบครัวเพราะเป็นสถาบันแรก ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จะทำหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ สนับสนุน ตักเตือน แนะนำ ให้ข้อคิด การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยเริ่มจากครอบครัว ทำให้มีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวเป็นการสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งและอบอุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นสมาชิกในครอบครัวของพื้นที่บริการของโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม (ประชานุกูล) ครอบครัวละ 3 คนจำนวน 70 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 210 คน สำหรับกิจกรรม ได้แบ่งเป็นฐาน 4 ฐานกิจกรรม คือ ฐานครอบครัวสุขสันต์ ฐานทักษะชีวิตและการสร้างภูมิคุ้มกัน ฐานเศรษฐกิจพอเพียง และ ฐานวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรม ในแต่ละฐานสมาชิกของครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกันทำงานให้สำเร็จ ได้คิดร่วมกัน ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น และสนุกสนาน ///////////////////////////////////////////////////// วรางคณา อนันตะ ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์ ศธจ.พิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น