ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจติดตามจุดเน้นพิเศษที่จ.พิษณุโลก

ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายพิธาน  พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะกรรมการ ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อตรวจราชการ เร่งรัด กำกับ ติดตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายประพฤทธิ์  สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4 เขตพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก  ผู้บริหารสังกัด กศน. สังกัดอาชีวศึกษา  ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในระดับพื้นที่ หรือ กศจ. เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

พร้อมนี้ผู้ตรวจราชการ ได้ลงพื้นที่โรงเรียนท่าทองพิทยาคม และโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานจามจุดเน้นพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ โครงการประชารัฐ   โรงเรียนคุณธรรม  STEM Education  โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานรับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มีความโปร่งใสเป็นธรรมเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ตามหลักการบริหารบริษัทจัดการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ.

……………………………………………………………………

วรางคณา  อนันตะ ข่าว/ภาพ

ประชาสัมพันธ์ ศธจ.พิษณุโลก

 

แสดงความคิดเห็น