ปัจฉิมนิเทศมอบประกาศนียบัตรให้นร.รร.กีฬาอบจ.พิษณุโลก

อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการปัจฉิมนิเทศพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ที่โรงยิมเนเซียม 600 ที่นั่ง สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนจบหลักสูตร ประจำปี 2560 และมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายวินัย ศรีวงษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างครู นักเรียน สถานศึกษา และเกิดความศรัทธา ความภาคภูมิใจในสถานศึกษา ตลอดจนเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาทุกคน โดยในปีการศึกษา 2560 นี้มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 115 คน ประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 63 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 52 คน พร้อมกันนี้ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาทุกคนโดยให้ตระหนักและมีการเตรียมตัวให้พร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและหรือเริ่มต้นการประกอบอาชีพต่อไป

แสดงความคิดเห็น