เลขากพฐ.ปลื้มใช้อบรมทางไกลลดค่าใช้จ่ายหวังสร้างวัฒนธรรมการอบรม

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 มีนาคม 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมการประชุมอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ดำเนินการจัดอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสเต็มศึกษา โดยอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะแรกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2561 ว่า ในโลกอุตสาหกรรม 4.0 ในยุคของ internet optic สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายอย่างเข้มแข็งที่จะทำให้เกิดการพัฒนาครูหรือในเรื่องอื่นที่เกิดที่เกี่ยวกับการศึกษาจากส่วนกลางถึงส่วนภูมิภาค โดยเปลี่ยนรูปแบบจากการจัดประชุมแบบ face to face เป็นใช้ระบบทางไกลเป็นหลักเนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การจัดหาห้องประชุมขนาดใหญ่ ยังทำได้ช้า ทำได้จำนวนน้อย
วันนี้เป็นการอบรมประชุมทั่วประเทศเรื่องสะเต็มศึกษาที่จะเตรียมวิทยากรประจำศูนย์ 608 ศูนย์ ช่วงต่อไปต้องไปอบรมครูเป็นหลักหมื่น หลายๆ หมื่น เป็นต้นไป ดังนั้นการขับเคลื่อนนโยบาย องค์ความรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน
สะเต็มจะถึงครูผู้สอนโดยเร็วใช้เวลาไม่นาน ต่างจากอดีตซึ่งจะขับเคลื่อนให้คุณครูของ สพฐ. 3-4 แสนคนรับรู้ต้องใช้จำนวนเงินมหาศาล ใช้ระยะเวลาที่ยาวนานจนเรื่องราวที่ต้องการสื่อสารไม่ทันสมัย
วันนี้มาชมที่ปลายทางที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พบว่าระบบสัญญาณปลายทางมีความชัดเจนดี คุณครูให้ความตั้งใจ ในอนาคตเชื่อว่าจะเป็นวัฒนาธรรมในการอบรมที่คุณครูจะต้องรับรู้รับทราบว่าจะต้องขนขวายหาความรู้ แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในห้องประชุมที่มีวิทยากรโดยตรง แต่องค์ความรู้ไม่ต่างกัน ที่สำคัญคือหากไม่เข้าใจอยากที่จะทวนซ้ำความรู้ก็สามารถดาวน์โหลดดูได้อีกครั้งหนึ่ง วันนี้พบว่าแนวทางการพัฒนาครูของ สพฐ. มีความสำเร็จตามที่คาดหวังทุกประการ

แสดงความคิดเห็น