เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุอบต.วัดจันทร์

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 มี.ค. 2561 ที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล  บุบผะศิริ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลวัดจันทร์ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย สร้างสายใยของครอบครัว และชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่21 มีนาคม – 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดย นายปรีดา  ภู่ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุว่า เป็นปูชนียบุคคลอันมีคุณค่าและมีศักยภาพ จำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว ชุมชน และสังคม อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ต้องดำเนินการ

จึงได้จัดโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลวัดจันทร์ “กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย สร้างสายใยของครอบครัว และชุมชนอย่างยั่งยืน” ขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม แก้ไขปัญหาอัลไซเมอร์และเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุ โดยกำหนดหัวข้อให้สอดคล้องและได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่าง ๆ จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ข้าราชการบำนาญจากวิทยาลัยบึงพระ, ปราชญ์ชาวบ้านในตำบลวัดจันทร์ และปราชญ์ชาวบ้านที่นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ของประชาชนชาวไทยโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน

แสดงความคิดเห็น