จ.พิษณุโลกสัมภาษณ์คัดเลือกนร.เข้ารับทุนพระราชทานรัชกาลที่ 10

วันที่  9 เม.ย.2561  ที่ห้องประชุม 321 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกนักเรียนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” (พระนามก่อนขึ้นทรงราชย์) หรือ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีคณะกรรมการในระดับจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมและร่วมสัมภาษณ์นักเรียนทั้ง 14คนที่ขอรับคัดเลือกทุนการศึกษา

 สำหรับ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ทรงตระหนักในคุณค่าความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีคุณภาพด้วยการให้การศึกษา เพราะการศึกษาจะสร้างโอกาสให้ได้เรียนรู้วิชาการความรู้ต่างๆ ที่จะสามารถนำมาใช้ประกอบอาชีพ พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมตลอดจนประเทศชาติซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้สนองเบื้องพระยุคลบาทร่วมปฏิบัติงานใน “โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่กำลังจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีโอกาสศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและความต้องการของผู้เรียนโดยไม่มีภาระผูกพันต้องใช้ทุนคืนและเมื่อจบการศึกษาจะเปิดโอกาสให้เข้าทำงานเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ฯ ตามความสมัครใจ ทั้งนี้คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดพิษณุโลก จะคัดเลือกนักเรียน 5 คน เข้าคัดเลือกกับจังหวัดในเขตการศึกษาภาค 17 คือ จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก เพื่อคัดเลือกในระดับภาคจำนวน 8 ทุน เป็นชายและหญิงเท่าๆ กัน รับทุนพระราชทานในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 18,000 บาท ต่อปีในสายสามัญ และทุนละ 22,000 บาทต่อปี ในสายอาชีพต่อเนื่องไปจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยจะครอบคลุมทั้งค่าเรียน ค่าหอพักตามที่จ่ายจริง สำหรับค่าครองชีพ ค่าหนังสืออุปกรณ์การเรียนจัดสรรให้เท่ากัน 48,000 บาทต่อคนต่อปี

แสดงความคิดเห็น