อบจ.พิษณุโลกสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทดำ อ.บางระกำ

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทดำ ตำบลบ่อทอง “ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประตูสู่ AEC” ณ วัดดอนอภัย ม. 10 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวไทดำ ทั้งภาษาพูด การแต่งกาย ให้คนทั่วไปได้รู้จักมากยิ่งขึ้น มีชาวไทดำจากจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์  พิจิตร สุโขทัย เลย และพิษณุโลก ร่วมงานจำนวนมาก

ค่ำวันที่ 25 เมษายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายปกรณ์ หงส์วิเศษ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางระกำ และนางจิรารัตน์  มีงาม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทดำ ตำบลบ่อทอง “ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประตูสู่ AEC” ณ วัดดอนอภัย หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ กล่าวให้การต้อนรับพี่น้องไทดำที่มาร่วมงาน และมี นางพเยาว์ จ้อยทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทดำให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดปฏิบัติกันต่อไป ส่งเสริมการเรียนรู้และเป็นเวทีกลางสำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมของไทดำระหว่างชาวไทดำในพื้นที่กับชมรมไทดำภาคเหนือตอนล่าง  ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสืบสานและรักษาประเพณีวัฒนธรรมของไทดำกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ชมรมไทดำ และภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน และที่สำคัญเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวไทดำ ทั้งภาษาพูด การแต่งกาย ให้คนทั่วไปได้รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยมีชาวไทดำจากจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์  พิจิตร สุโขทัย เลย และพิษณุโลก ร่วมงานจำนวนมาก ภายในงานมีกิจกรรมการแสดง รำแคนไทดำ การแสดงฟ้อนรำไทดำ การประกวดธิดาไทดำ การประกวดอาหารพื้นบ้าน และการละเล่นดั้งเดิมของชาวไทดำ


แสดงความคิดเห็น