สพป.พิษณุโลกเขต 1 ติวเข้มระบบประกันคุณภาพภายใน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ว่าจากการที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษาที่แท้จริง ทำให้การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกไม่สัมพันธ์กัน เกิดความซ้ำซ้อนและคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติ ไม่สะท้อนความเป็นจริง เป็นการสร้างภาระแก่สถานศึกษา บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระบบเกินความจำเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จึงได้นำผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 55 โรงเรียน รวมผู้เข้าร่วมประชุม 110 เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่โรงเรียนในเรื่องระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้จริง

แสดงความคิดเห็น