ศธจ.พิษณุโลกสร้างความเข้าใจเสริมความรู้ครูเด็กเล็ก

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3 ) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแผนงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนแบบบูรณาการการดำเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและระดับจังหวัด ให้มีแนวทางนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาครูผู้สอนบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยมากยิ่งขึ้นอันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางนโยบายทิศทางเป้าหมายและการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยให้กับหน่วยงานผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนระดับปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยโรงเรียนเอกชน 173 คนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 3 คน ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก 10 คน และท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 266 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 452 คน …………………………………………………………………. วรางคณา อนันตะ /ภาพ-ข่าว ประชาสัมพันธ์ ศธจ.พิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น