จัดงานวันเกษตรกรจ.พิษณุโลกที่สวนชมน่านฯ 10-16 พ.ค.61

จังหวัดพิษณุโลก จัดงานวันเกษตรกร ปี 2561 ตอน…ศพก.พิษณุโลก ก้าวไกล 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตรก้าวหน้า เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกร เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล ที่สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง พิษณุโลก  10 -16 พฤษภาคม 2561

วันที่ 10 พ.ค.2561 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน วันเกษตรกร ปี 2561 ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก และเทศบาลนครพิษณุโลก จัดงานวันเกษตรกร ปี 2561 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกเนื่องในโอกาสวันพืชมงคล โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 -16 พฤษภาคม 2561 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดจัดสวนนิทรรศการการแสดงผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เพิ่มเติมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก.) ทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก การประกวดพืชผลทางการเกษตร ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และกล้วยน้ำว้า การถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรโดยสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การจัดแสดงนิทรรศการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และ 50 ปีกรมส่งเสริมการเกษตร นอกจากนั้น ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสถาบันเกษตร สินค้าโอท็อป พันธุ์ไม้ และผลผลิตทางการเกษตรที่เกษตรกรนำมาจำหน่ายในงานดังกล่าวอีกด้วย มีเกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไป ร่วมงานวันเกษตรกร จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561 จำนวนมาก

แสดงความคิดเห็น