เติมความรู้โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวีถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยเพื่อให้เกิดความพอมีพอกินพอใช้ โดยใช้หลักความพอประมาณ การคำนึงถึงการมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว อย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชา และมีคุณธรรมเป็นกรอบในการปฏิบัติและการดำรงชีวิต ซึ่งการปฏิบัติตามพระองค์ท่านจะช่วยให้ประเทศอยู่รอดได้ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปลูกฝังให้กับนักเรียนในความรับผิดชอบและดำเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีสถานศึกษา จำนวน 120 โรงเรียน เป็นสถานศึกษาพอเพียงจำนวน 67 โรงเรียนและโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 4 โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านหนองนาดงกวาง โรงเรียนวัดแตน โรงเรียนวัดดงโคกขาม และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (มะขามสูง)
ซึ่งโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเหล่านี้เป็นเสมือนโรงเรียนแม่ข่ายที่จะขยายผลให้โรงเรียนที่เหลือเป็นสถานศึกษาพอเพียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จึงได้นำผู้บริหารโรงเรียน คณะครูโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 50 คน มาร่วมประชุมเพื่อพัฒนา โดยได้จัดทำ PLC เพื่อให้โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้รู้จักตนเอง รู้สภาพปัญหา จุดอ่อนจุดแข็ง และเพิ่มเติมองค์ความรู้ในหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อผู้บริหาร คณะครูของโรงเรียนศูนย์ฯ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และสามารถสร้างความเข้าใจพร้อมทั้งเป็นแม่ข่ายให้คำแนะนำแก่โรงเรียนที่เข้ามาศึกษาดูงานให้สามารถเป็นสถานศึกษาพอเพียงได้ ครบร้อยเปอร์เซ็นต์

แสดงความคิดเห็น