มอบวุฒิบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษารร.ผู้สูงอายุร่มสมอวิทยา ต.สมอแข รุ่นที่ 1

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุร่มสมอวิทยา รุ่นที่ 1 ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 66 คน โดยมี นางทองม้วน พันธุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และมี นางรุจิรา หวังตระกูลดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ด้วย สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุร่มสมอวิทยา เริ่มจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในช่วงต้นปีงบประมาณ 2559 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพและองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข และเปิดดำเนินการรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 259 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2561 มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 75 คน และมีผู้จบหลักสูตรเข้ารับวุฒิบัตรในวันนี้จำนวน 66 คน โดยมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุ ซึ่งกิจกรรมที่จัดนั้นจะเน้นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุให้มีความสนใจ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและเพิ่มพูนความรู้ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่มีลักษณะถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่น อีกทั้งเพื่อร่วมสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าแก่ชุมชนและลูกหลานต่อไป นอกจากนี้กิจกรรมต่างๆ ยังช่วยพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจให้ผู้สูงอายุได้รับการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน เพื่อเป็นการช่วยสร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกันและที่สำคัญสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น