สมเด็จพระเทพฯทรงเปิด”ห้องสมุดพร้อมปัญญา”ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

เวลา 09.30 น วันที่ 8 มิถุนายน 2561  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง  ทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา”ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พลเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจเอกณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นางสาวพรทิพย์ รัตนชัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เฝ้ารับรับเสด็จฯ

โอกาสนี้ นางสาวพรทิพย์ รัตนชัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร นายวิทยา  สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ทูลเกล้าฯถวายผลงานการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง พันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กราบบังคมทูลรายงาน  จากนั้นพันตำรวจเอกณรัชต์เศวตนันทน์อธิบดีกรมราชทัณฑ์กราบบังคมทูลเบิกคณะผู้บริหารและผู้มีอุปการะคุณสนับสนุนการดำเนินงาน “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจำนวน 100 ราย

จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเพื่อเปิดแพรคลุมป้ายห้องสมุดพร้อมปัญญา จากนั้นเสด็จเข้าภายในอาคารห้องสมุดพร้อมปัญญา นางแก้วใจ  สังข์แสง  หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ทูลเกล้าฯถวายบัตรสมาชิกห้องสมุดกิตติมศักดิ์ ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานหนังสือบำรุงห้องสมุดให้แก่ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก พร้อมทั้งทอดพระเนตรการดำเนินงาน “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ของทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ได้แก่ มุมปฏิบัติงานบรรณารักษ์ มุมสืบค้นสารสนเทศ และเมนูอาชีพ มุมส่งเสริมการอ่าน มุมซ่อมหนังสือ มุมบริการสื่อโสตทัศน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มุมภูมิปัญญาท้องถิ่น มุมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุมกฎหมาย  มุมเฉลิมพระเกียรติ และมุมหนังสือพระราชนิพนธ์ และทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุดที่ระลึก และเสด็จออกจากห้องสมุดพร้อมปัญญาเพื่อทอดพระเนตรกิจกรรมการทำเครื่องศิราภรณ์ ทอดพระเนตรนิทรรศการคืนคนดีสู่สังคม 3 อาชีพ และการสาธิตการฝึกอาชีพทอผ้า

ถัดมา สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จไปยังอาคารฝ่ายการศึกษา ชั้น 2 ทอดพระเนตรห้องเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวพระราชดำริฯ (กิจกรรมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-news ) ทอดพระเนตรห้องเรียนวิชาชีพผู้ต้องขังหญิง (การตัดเย็บ งานควิลท์  งานประดิษฐ์จากผ้า การตลาดและการบรรจุภัณฑ์) และทอดพระเนตรการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังโดยใช้หลักศาสนา “ห้องฟ้าเรืองธรรม” ต่อจากนั้น เสด็จฯ ลงจากอาคารฝ่ายการศึกษาชั้น 2 ทอดพระเนตรกิจกรรมสาธิตการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง (ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาและการประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ห้องสมุดเคลื่อนที่ และทอดพระเนตรการรำมังคละ  ซึ่งเป็นการแสดงของผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ก่อนเสด็จกลับ ทรงปลูกต้นจําปีสิรินธร จำนวน 1 ต้นและทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้ให้การสนับสนุนภารกิจของกรมราชทัณฑ์

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เป็นเรือนจำที่ควบคุมผู้ต้องขังหญิงที่มีกำหนดโทษตามคำพิพากษาจำคุก ไม่เกิน 30 ปี และมีอำนาจกักขังผู้ต้องกักขังหญิงได้ 2 ปี มีพื้นที่ควบคุมภายใน 7 ไร่  3 งาน ปัจจุบันมีผู้ต้องขังจำนวนทั้งสิ้น  1,049 คน เป็นนักโทษเด็ดขาด 960 คน ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี 84 คน ผู้ต้องกักขัง 2 คน มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 72 นาย มีภารกิจหลักในการควบคุมและแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง  โดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย  อาทิ การฝึกระเบียบวินัย การพัฒนาจิตใจตามหลักศาสนา  การจัดการศึกษา ทั้งสายสามัญ สายอาชีพและการศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้   ตามกลุ่มสนใจ กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ผู้ต้องขังสูงอายุ  เป็นต้น

“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เริ่มเปิดดำเนินการในปี พ.ศ.2546 ได้ปรับปรุงขยายพื้นที่ รองรับการให้บริการ การจัดการศึกษาเรียนรู้ ให้เป็นไปตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ และภารกิจของห้องสมุด ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณชั้น1 ของอาคารการศึกษา มีพื้นที่บริการภายในห้องสมุดกลาง 177 ตารางเมตร รวมพื้นที่โดยรอบ กว่า 250 ตารางเมตร มีบริการห้องสมุดสาขา 5 แห่ง  และห้องสมุดเคลื่อนที่  รูปแบบรถเข็นหนังสือ ย่ามหนังสือ เพื่อกระจายบริการด้านการอ่าน การส่งเสริมการใช้เวลาว่างของผู้ต้องขัง มีจำนวนหนังสือ กว่า 13,600 เล่ม แยกไว้บริการในห้องสมุดกลาง กว่า 7,000 เล่ม และห้องสมุดสาขากว่า 5,000 เล่ม ใช้ระบบการสืบค้นสารสนเทศ โดยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ  การแนะนำหนังสือ และบริการสื่ออิเลคทรอนิคส์ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หน้าจอสัมผัส  และบริการข้อมูลที่มีประโยชน์ตามความสนใจ ให้ผู้ต้องขังสามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเอง เช่น ข้อมูลด้านวิชาชีพ สรุปข่าวระบบ อี-นิวส์ (e-news)

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีการอบรม การทำอีบุ๊คส์(e-book)หนังสือทำมือ  กฤตภาครวมเล่ม สื่อเสียงธรรมเป็นต้น สื่อสารสนเทศที่มีเนื้อหาสาระที่ดี จะถูกนำมาไว้บริการในห้องสมุด การจัดกรรมห้องสมุดได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนองค์กร วิทยากรอิสระ  เข้าจัดการศึกษาอบรมให้กับผู้ต้องขังส่งผลให้ห้องสมุดทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ได้รับเลือกให้เป็นห้องสมุด  ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 จากการประกวด โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยและกรมราชทัณฑ์

อนึ่ง ห้องสมุดพร้อมปัญญา ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก นับเป็นห้องสมุดขนาดกลางตามความจุมาตรฐานของการควบคุมผู้ต้องขัง ตั้งแต่ 500 ถึง 1,500 คน ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในการนำระบบโปรแกรมห้องสมุด อัตโนมัติ (PMB) เข้ามาใช้ในการดำเนินงานภายในห้องสมุดเพื่อสนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและสร้างความตระหนักในการเร่งพัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐานเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างประโยชน์ให้ แก่เจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังต่อไป

 

//////

แสดงความคิดเห็น