ผู้ว่าฯประชุมขับเคลื่อนพัฒนาคลองสมอแข ลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง

 วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินโครงการจิตอาสาฯ และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการในลักษณะการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบจิตอาสา ตลอดจนเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเป็นไปตามแนวทางการดำเนินการที่ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในการประชุมครั้งนี้มี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุม และมี นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก ทั้งนี้สำหรับโครงการดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการโดยมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตฯ โดยขอความร่วมมือและมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทุกแห่งทั่วประเทศ ร่วมกับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในพื้นที่คัดเลือกชุมชนต้นแบบที่อยู่ริมน้ำและลำน้ำที่มีปัญหา เช่น ปัญหาผักตบชวา ปัญหาวัชพืช ปัญหาขยะ น้ำเน่าเสีย ปัญหาลำน้ำตื้นเขิน เป็นต้น จังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีทิศทางการพัฒนาที่มุ่งให้ชุมชนริมลำน้ำดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้แนวทางการพัฒนาในลักษณะการบูรณาการในรูปแบบจิตอาสาจากทุกภาคส่วนเป็นหลักในการขับเคลื่อนโครงการ ประกอบด้วย จิตอาสาภาคประชาชน จิตอาสาภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนสำคัญและทรงมีพระราชปณิธาณที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง พร้อมทั้งสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยงานราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาจัดการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ โดยในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก ได้เสนอคลองสมอแข ซึ่งมีความยาวประมาณ 1,750 เมตร กว้าง 20-40 เมตร ตั้งอยู่หมู่ 4 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการและได้เลือกชุมชนสมอแขเป็นชุมชนต้นแบบดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้รับมอบหมายให้ประสานกับทุกท้องถิ่นเพื่อสมัครโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำฯ และประสานโดยตรงกับท้องถิ่นที่เป็นเป้าหมายเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว เช่น อบต.บึงพระ เทศบาลเมืองอรัญญิก เทศบาลตำบลหัวรอ และได้รับความร่วมมือจาก อบต.สมอแข สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้สำเร็จตามเป้าหมาย นอกจากนี้หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน จะเดินทางไปเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร. ————————————————

แสดงความคิดเห็น