โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การเลี้ยงไก่เหลืองหางขาว เพื่อพัฒนาสู่การค้าAEC” 

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ อาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การเลี้ยงไก่เหลืองหางขาว เพื่อพัฒนาสู่การค้าAEC”  เพื่อ   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ได้เรียนรู้ ประวัติความเป็นมาของไก่เหลืองหางขาว  และไก่สวยงามพันธุ์ต่างๆ   การผสมเทียมไก่สวยงาม  ความต้องการของตลาดไก่สวยงามและแหล่งจำหน่ายผลผลิต และ การจัดการสายพันธุ์ของไก่เหลืองหางขาวและสวยงาม เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาเป็นอาชีพ  หรือนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ต่อไป

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น  ที่นำองค์ความรู้ทางวิชาการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ  มาเผยแพร่มอบความรู้ให้กับ  นักเรียน นักศึกษาหรือประชาชนผู้สนใจ  ทั้งนี้  สามารถสอบถามข้อมูลการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมได้ที่ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  055-298-437-40  ต่อ  1120

แสดงความคิดเห็น