ผู้นำ 3 ประเทศผสานกำลังจัดประชุม LIMEC ครั้งที่ 4

ผู้นำภาครัฐและเอกชน 3 ประเทศบนระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC ร่วมแถลงข่าวการประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 4 The 4th International Conference Luangprabang-Indochina-Mawlamyine Economic Corridor (LIMEC) LIMEC Connectivity ณ ห้องลพบุรี โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก
​วันที่ 20 มิถุนาย 2561 เวลา 18.00 น. ได้มีการจัดแถลงข่าว การประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 4 The 4th International Conference Luangprabang-Indochina-Mawlamyine Economic Corridor (LIMEC) LIMEC Connectivity จะจัดขึ้นในวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า โดย ท่านภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก คุณสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาดในประเทศ (สสปน.) คุณฐิติ วิศวชัยวัฒน์ ประธานก่อตั้ง LIMEC คุณชัยคม ศกุนรักษ์ ประธาน LIMEC ประเทศไทย คุณศุภกิจ แสงสินธ์ ประธานฝ่ายเจรจาการค้า คุณสิงห์ พงษ์สุทธิ์ ประธานฝ่ายยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คุณอารีย์ เดวี พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งการจัดประชุมนานาชาติฯ ครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 4 โดยความร่วมมือกันของ ทุกภาคส่วนในภาคเหนือตอนล่าง 1 ของประเทศไทยอันประกอบด้วย จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก แขวงหลวงพระบาง/แขวงไซยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐกะเหรี่ยง/รัฐมอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยได้ร่วมกันเปิดระเบียงเศรษฐกิจนี้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2558 และนำความเชื่อมโยงกันใน 5 ด้านคือ ด้านการค้าการลงทุน ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านการท่องเที่ยว และด้านโลจิสติกส์ ซึ่งแต่ละรัฐ/จังหวัด/เมือง ล้วนมีความเชื่อมโยงกันอยู่ ขยายเครือข่ายให้กว้างมากขึ้นด้วยมิตรภาพจากการจัดการประชุมนานาชาติฯ ทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมา เป็นการเพิ่มโอกาสการเชื่อมโยงกันของทั้ง 3 ประเทศบนระเบียงเศรษฐกิจนี้ และยกระดับการพัฒนา ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเสริมสร้างศักยภาพของทั้ง 3 ประเทศให้เติบโตไปด้วยกันในทุกมิติ ซึ่งจากการประชุม Pre Meeting เมื่อวันที่ 7 – 10 มิถุนายน ที่ผ่านมามีการเจรจาการค้าร่วมกันโดยมีมูลค่ารวมยอดธุรกิจการเจรจาการค้าและแสดงสินค้ากว่า 1,000 ล้านบาท มีจำนวน 30 คู่เจรจา กลุ่มธุรกิจที่มีคู่เจรจามากเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่ กลุ่มประเภทธุรกิจด้านการเกษตร มีทั้งหมด 10 คู่เจรจา กลุ่มธุรกิจที่มีคู่เจรจามากเป็นอันดับสองคือกลุ่มประเภทธุรกิจด้านโรงแรมและรีสอร์ท มีทั้งหมด 9 คู่เจรจา กลุ่มธุรกิจที่มีคู่เจรจามากเป็นอันดับสามคือกลุ่มประเภทธุรกิจด้านอื่นๆและกลุ่มธุรกิจด้านบริษัททัวร์ มีคู่เจรจา 3 คู่เจรจาเท่ากัน
​การจัดประชุมนานาชาติฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการ ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และอดีตผู้อำนวยการใหญ่ องค์การการค้าโลก (WTO) ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการร่วมมือด้านการค้าการลงทุนของทั้งสามประเทศ” และ รับฟังแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต่อความร่วมมือของสามประเทศ ( ไทย – สปป.ลาว –สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา)” จาก ประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศ/ รัฐ / แขวง ในเรื่อง การดำเนินการร่วมกันภายใต้กรอบแนวคิด 5 ยุทธศาสตร์
​นอกจากนี้ ในการแถลงข่าวยังจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ประธานLIMEC ทั้งสามประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมของทั้ง 3 ประเทศบนระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง – อินโดจีน-เมาะลำไย (LIMEC) เพื่อประโยชน์แห่งสามประเทศร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

แสดงความคิดเห็น