ดื่มให้ชื่นใจปั่นน้ำสับปะรดแจกผู้ร่วมประชุมอีกทางช่วยเหลือเกษตรกร

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 61 ที่ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  ได้มีการจัดประชุมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  การส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและการตลาด สินค้าปลอดภัย  โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย  ขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาด้านการผลิตสินค้าปลอดภัยในระดับพื้นที่  เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานการปลอดภัย  โดยทำการส่งเสริมตามมาตรฐานการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) และส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี    และตรวจเข้มงวดการจำหน่ายสารเคมีที่ไม่ได้คุณภาพ รวมทั้งสร้างกลไกบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบบูรณาการ “การตลาดนำการผลิต” ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้กระบวนการส่งเสริมมีความเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน  ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมประชุมประมาณ 100 คน

ทั้งนี้เพื่อแสดงความร่วมมือในการร่วมกัน พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกร ในการผลิต และจัดหาสินค้าเกษตรปลอดภัย จำหน่ายเข้าสู่โรงพยาบาล สถานประกอบการ โรงแรม สถานประกอบการร้านอาหาร และสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยต่างๆ ส่งผลให้เกษตรมีสุขภาพดี มีตลาดที่แน่นอนสร้างรายได้ที่ยั่งยืน ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ก่อนการประชุมเจ้าหน้าที่ ได้จัดอาหารว่างมาบริการให้กับผู้ร่วมประชุม โดยเฉพาะมีการสั่งซื้อสับปะรดจากเกษตรกร นำมาน้ำปั่นเป็นสับปะรด  นำมาแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมประชุม โดยนายบำรุง รื่นบันเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้โชว์ดื่มน้ำปั่นสับปะรด ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกคนได้รับน้ำปั่นสับปะรดทุกคน ได้ลองชิมรสชาติ  และได้รับคำชมว่าเป็นน้ำปั่นสับปะรดมีความหอมอร่อย สดชื่น  ซึ่งเป็นหนทางหนึ่ง เพื่อการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากราคาสับปะรดตกต่ำและจำหน่ายสับปะรดไม่ได้ในขณะนี้

 

 

แสดงความคิดเห็น