สัมมนา “13 เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส”

 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง และนางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมสัมมนา “13 เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance ชาว กฟภ.ไม่ทนต่อการทุจริต” จัดโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สุชาติ พิมพ์โพธิ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายวีรศักดิ์ กมลวรเดช รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก และนายจรูญศักดิ์ นาคคล้าม รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ในฐานประธานเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส (กฟน.2) พร้อมกันนี้ร่วมประชุม Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายจาก นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เกี่ยวกับการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต “ชาว กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยในการจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างเครือข่ายช่วยสนับสนุนการดำเนินงานป้องปรามการทุจริตให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระดับเขต 12 แห่ง รวมเป็น 13 เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส โดยมีเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ประกอบด้วย ป.ป.ช.จังหวัดพิษณุโลก ป.ป.ท.จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข และบริษัท ทีโอที จำกัด เข้าร่วมสัมมนา.

แสดงความคิดเห็น