ชมรมคนหูหนวกจังหวัดพิษณุโลกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางสร้างความเข้มแข็งองค์กรเครือข่าย และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของชมรมคนหูหนวกจังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและสรุปการเงิน ประจำปี 2560-2561 ให้แก่สมาชิกชมรมได้รับทราบ ทั้งนี้สำหรับชมรมคนหูหนวกจังหวัดพิษณุโลกได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลากว่า 16 ปี ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยมี นายสมพร ถาวร เป็นประธานชมรมคนหูหนวกจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือสังคม สนับสนุนและเป็นศูนย์ประสานงานด้านต่างๆ ให้แก่คนหูหนวกและหูตึงในจังหวัดพิษณุโลกทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 75 คน

แสดงความคิดเห็น