จ.พิษณุโลกต้อนรับขบวนนักปั่นรณรงค์เลิกบุหรี่

วันนี้ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.30 น.ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก , นายสมพงศ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมตรีตำบลพลายชุมพล , นายสำเนา อิ่มอ่อง สาธารณสุขอำเภอ , นายรังสันต์ อ่วมแจ้ง กำนันตำบลพลายชุมพล , ตชด.31 ภาคเอกชน และประชาชนให้พื้นที่ร่วมให้การต้อนรับคณะนักปั่นจักรยานรณรงค์กิจกรรม 6×4 ปั่น ปลุก ลุก สร้างกระแสรณรงค์ภายใต้โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ซึ่งเป็นการผลักดันการขับเคลื่อนให้หน่วยงานองค์กรเครือข่าย และประชาชน ดำเนินงานสู่เป้าหมายตามโครงการ 3 ล้ำน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน เป็นการร่วมถวายความดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 เสริมพลังและเชิด
ชูเครือข่ายและบุคคลผ่านกลไก สร้างกระแสขับเคลื่อนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของพิษภัยจากการสูบบุหรี่ ผลกระทบและความสูญเสีย ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม นำไปสู่ การเลิกสูบบุหรี่และการลงมือปฏิบัติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีทำให้ชาวอำเภอเมืองพิษณุโลก มีผู้สูบบุหรี่ ที่สมัครใจและสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในนามตัวแทนของหน่วยงาน องค์กร เครือข่าย และประชาชนชาวอำเภอเมืองพิษณุโลก จึงยินดีต้อนรับทุกท่าน และพร้อมที่จะช่วยส่งเสริม และขับเคลื่อน ใประชาชนเห็นความสำคัญของพิษภัยจากการสูบบุหรี่ ผลกระทบและความสูญเสีย ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม นำไปสู่การเลิกสูบบุหรี่และการลงมือปฏิบัติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีต่อไป

แสดงความคิดเห็น