อบจ.พิษณุโลกจัดสัมมนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย

 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมนครสรลวงสองแฅว อาคารบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย จัดโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายบัญชา พินิจอุปพันธ์ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในโครงการมีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสัมมนาฯ ทั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตรายในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและเพื่อนำขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตรายของ อปท.ในจังหวัดไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ อีกทั้งสนับสนุนแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตามแนวทางประชารัฐ ประจำปี พ.ศ.2561 ในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย ตามกรอบการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน ในการวางแผนและกำหนดมาตรการ คือ ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ตลอดจนเพื่อส่งมอบขยะอันตรายที่จัดเก็บได้จากจุดรวบรวมขยะอันตรายของท้องถิ่นในจังหวัดให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการต่อไป ต่อจากนั้นมีพิธีส่งมอบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตรายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลกให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้มอบ พร้อมทั้งมีการบรรยาย เรื่อง “ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย” โดยมี นางธีราภรณ์ ยงค์ฤประพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก และนายอรุณ ปุมสันเที๊ยะ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก บรรยายเรื่อง “รายงานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย พ.ศ.2560 การดำเนินการและสภาพปัญหา” โดยในการดำเนินการจัดสัมมนาครั้งนี้มีคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 250 คน สำหรับในการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ อปท.ทุกแห่งในจังหวัดกำหนดให้มีจุดรวบรวมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย ตามโครงการ “จังหวัดสะอาด” ที่จัดตั้งทุกหมู่บ้าน/ชุมชน แต่ไม่สามารถกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตรายประเภทนี้ได้ จึงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกิจกรรมในภาพรวม ซึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตรายของ อปท.ต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก นำมาส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นี้ รวมทั้งสิ้น 6,476 กิโลกรัม.

แสดงความคิดเห็น