เอไอเอสร่วมมือพัฒนาเทคโลโลยีสื่อสารกับม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

 นายวันชัย ฉันทพัชนี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการด้านเทคนิค ภาคเหนือ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารและ IoT (Intetnet of Things)โดยความร่วมมือในครั้งนี้ จะร่วมกันพัฒนาโซลูชั่นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการสนับสนุนความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ รวมถึงเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ส่งเสริมการวิจัย การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ภายใต้การพัฒนาอย่างเหมาะสมต่อไป #AISMoUIoT #InternetofThings

แสดงความคิดเห็น