อบรมการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ให้ครูพิษณุโลกไปสอนนร.

 วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) รุ่นที่ 2 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล มีผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่สนใจและยังไม่เคยได้รับการอบรมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 62 คน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จำนวน 2 คน รวม 64 คน การอบรมดังกล่าวเป็นการนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิดคำนวณให้มากขึ้น โดยครูผู้สอนสามารถนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน หรืออาจจะใช้เป็นกิจกรรมการสอนเสริม กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน ในการพัฒนาทักษะการคิดคำนวณให้กับผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ถือเป็นวิธีการหนึ่งในการฝึกทักษะการคิดคำนวณ เกี่ยวกับการดำเนินการบวก ลบ คูณ หาร ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการคำนวณในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกวิธีการหนึ่ง
เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต:Vedic Mathematics) มีที่มาจากคัมภีร์โบราณในการคิดเลขเร็วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์พระเวทของอินเดีย ประกอบด้วยสูตร 16 สูตร ที่เกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ การหาร ซึ่งแต่ละสูตรเป็นสูตรเฉพาะช่วยให้คิดลัดขึ้น นอกจากนี้ยังมี นิขิลัมสูตร อันเป็นสูตรการแปลงจำนวนซึ่งประกอบด้วยเลขโดดหลายตัวที่มีค่าเกินกว่า 5 เขียนให้อยู่ในรูปเลขโดดที่มีค่าไม่เกิน 5 ทำให้คำนวณง่ายขึ้น สามารถนำมาผสมผสานกันและผนวกกับพื้นความรู้ด้านการคำนวณได้เป็นอย่างดี

แสดงความคิดเห็น