เตรียมสร้างสกายวอล์ค ชมทะเลหมอกร่องเขาแห่งนครชุม

ตำบลนครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ร่วมกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น ประชาคมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ขอใช้พื้นที่ป่า ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เตรียมสร้างสกายวอล์ค ร่องเขาแห่งนครชุม จุดชมทะเลหมอกที่สวยงามของจ.พิษณุโลก ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่จากป่าไม้และของบประมาณจากจังหวัดพิษณุโลกวงเงิน 25 ล้านบาท   

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 มีรายงานว่าที่ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก แหล่งท่องเที่ยวชมทะเลหมอกที่งดงามที่สุดจุดหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก ขณะนี้ในพื้นที่กำลังเตรียมแผนการก่อสร้าง สกายวอล์ค ร่องเขาแห่งนครชุมบริเวณจุดชมวิวจุดชมทะเลหมอกตำบลนครชุมอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก

นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์ ปลัดอบตนครชุม ปฏิบัติหน้าที่นายกอบตนครชุม เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาตำบลนครชุมอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเป็นชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เคียงคู่มากับอำเภอนครไทยพื้นที่ร่องเขาตำบลนครชุม เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่งดงามมากที่สุดจุดหนึ่ง ในร่องเขานครชุมที่เป็นที่ตั้งของชุมชนนั้นจะปกคลุมด้วยทะเลหมอกสีขาวโพลนเต็มพื้นที่ในช่วงฤดูหนาว ทางตำบลนครชุมจึงมีแนวคิดว่า น่าจะทำจุดชมวิวที่เป็นนวัตกรรมใหม่นั่นคือสกายวอล์ค ร่องเขานครชุม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน จึงได้ไปศึกษาดูงานการเตรียมการก่อสร้างสกายวอล์คที่จังหวัดเลย และมาเขียนโครงการของบประมาณ จากท้องถิ่นจังหวัด พิษณุโลกในวงเงินประมาณ 25  ล้านบาทเพื่อดำเนินการก่อสร้างสกายวอล์คร่องเขานครชุม ณ บริเวณจุดชมวิวจุดชมทะเลหมอกร่องเขานครชุม ทั้งนี้ได้มีแบบไว้จะมีความยาวของสกายวอล์คประมาณ 40 เมตร 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ทีผามา ได้ทำการประชาคมสอบถามความคิดเห็นชุมชนโดยอบต.นครชุมร่วมกับป่าไม้จะร่วมกันดำเนินการก่อสร้างสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ข ณะนี้ได้ของบประมาณไปทางจังหวัดพิษณุโลกแล้วพร้อมกับดำเนินการขอใช้พื้นที่จากป่าไม้  หน่วยป้องกัน รักษาป่าและพัฒนาป่าไม้อำเภอนครไทย ด้วยจุดชมวิวร่องเขานครชุมอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หลังจากนี้ หากได้รับการอนุมัติใช้พื้นที่  

สำหรับ โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านการท่องเทียวมี 3 โครงการ ด้วยกัน  ได้แก่โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางหมู่ที่  7 โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลนครชุม และ โครงการก่อสร้างสกายวอล์คร่องเขาแห่งนครชุม

แสดงความคิดเห็น