อบจ.พิษณุโลกจัดฝึกอบรมดนตรีพื้นบ้านมังคละ ประจำปี 2561

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมดนตรีพื้นบ้านมังคละ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 จัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกและชมรมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านมังคละจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายวินัย สุคันธวรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านมังคละให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรัก หวงแหนศิลปวัฒนธรรมอันดีงามที่บรรพบุรุษได้สรรสร้างให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กล้าแสดงออกและทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้น

เรืออากาศตรี ประโยชน์ ลูกพลับ

ภายในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายเศรษฐา กิตติจารุรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการ โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย นักเรียนและครูสังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เขต 2 เขต 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 รวม 16 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 142 คน ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านพลายชุมพล โรงเรียนวัดน้ำคบ โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา โรงเรียนวัดจอมทอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา โรงเรียนวัดท่าช้าง โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย โรงเรียนคันโช้งวิทยา โรงเรียนบ้านบึงวิทยา โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง โรงเรียนวัดพรหมเกสร โรงเรียนวัดโบสถ์ โรงเรียนจุฬากรณ์วิทยาลัยและโรงเรียนวัดสะพานหิน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกสนับสนุนวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง ประวัติความเป็นมาของดนตรีพื้นบ้านมังคละ, โน๊ตเพลงมังคละ (ฉบับพื้นบ้าน) และเพลงที่ใช้บรรเลงดนตรีมังคละ จาก เรืออากาศตรี ประโยชน์ ลูกพลับ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะด้านดนตรีมังคละให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมทั้งมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านแต่ละประเภทอีกด้วย.

แสดงความคิดเห็น