สภาเทศบาลนครพิษณุโลกมีมติผ่านร่างงบจ่ายปี 2562 รวมกว่า 936 ล้านบาท

เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2561   ที่ห้องประชุมจุฬามณี  1  เทศบาลนครพิษณุโลก นายเขมชาติ   นิธิวรรณ   ประธานสภาเทศบาลนครพิษณุโลก    กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลนครพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561  โดยมีนายเจริญเกียรติ  เจริญชันษา ปลัดเทศบาลทำหน้าที่เลขานุการ ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกลาประชุม จำนวน 2 ท่าน  คือ นายถนัตถ์ คูหาจิต และนายวันชัย  เหล็กคำ จึงมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม  จำนวน 22 ท่าน  โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นายแพทย์สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นางสาวณัฐทรัชต์ ชามพูนท รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นางเปรมฤดี  ชามพูนท ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก  นางปิยนารถ  ศิริเจริญพันธ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก  หัวหน้าส่วนการงาน ประชาชน และผู้สังเกตการณ์

นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก  กล่าวว่า การประชุมสภาเทศบาลนครพิษณุโลก สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจำปี  2561  ที่ประชุมมีเรื่องที่สำคัญ คือ ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้

 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น  786,394,000 บาท แยกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านบริหารงานทั่วไป                           

แผนงานบริหารทั่วไป                                           จำนวน  105,726,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน                       จำนวน    23,636,000 บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม             

แผนงานการศึกษา                                              จำนวน  191,345,000  บาท

แผนงานสาธารณสุข                                           จำนวน   35,448,000  บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์                                     จำนวน     6,071,000  บาท

แผนงานเคหะและชุมชน                                      จำนวน  220,275,000 บาท

แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                         จำนวน   10,216,000  บาท

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ      จำนวน    12,659,000 บาท

ด้านเศรษฐกิจ                                                  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                    จำนวน    13,348,000  บาท

แผนงานการพาณิชย์                                           จำนวน    18,564,000  บาท

ด้านการดำเนินงานอื่น                                     

แผนงานงบกลาง                                                จำนวน  149,106,000  บาท

–          งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 149,908,000 บาท รายละเอียด ดังนี้   

งบกลาง                                                            ยอดรวม  14,241,000    บาท 

งบบุคลากร                                            ยอดรวม  28,621,000    บาท

งบดำเนินงาน                                         ยอดรวม  49,646,300    บาท   

งบลงทุน                                                           ยอดรวม  21,942,700    บาท 

งบรายจ่ายอื่น                                         ยอดรวม  35,457,000                บาท

         โดยสภาเทศบาลนครพิษณุโลกมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  งบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ รวมจำนวนทั้งสิ้น   936,302,000  บาท

  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกเป็นผู้เสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  โดยประธานสภาขอมติในที่ประชุมโดยการให้สมาชิกสภาฯ    ยกมือ สำหรับผลการลงมติในที่ประชุมสภาเทศบาลนครพิษณุโลก  มีความเห็นชอบขั้นรับหลักการ             ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยคะแนนเสียง  21 เสียงเป็นเอกฉันท์โดยได้กำหนดระยะเวลาในการแปรญัตติเป็นเวลา 5 วัน เพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ระหว่างวันที่ 17  21 สิงหาคม 2561  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมจุฬามณี 3 และประธานสภาเทศบาลฯ ได้นัดเปิดประชุมสภาเทศบาลนครพิษณุโลกครั้งต่อไป เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันที่ 29 สิงหาคม  2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจุฬามณี 1 เทศบาลนครพิษณุโลก

//////////////////////

แสดงความคิดเห็น