ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลกจัดประกวด Super Kids Season 2

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จัดการรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต และการประกวด Super Kids Season 2 ชู 6 โปรแกรมสร้างเด็กไทยคุณภาพ เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ ส่งเสริมพัฒนาการ การเจริญเติบโตและเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามสูตร 1 6 2

นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธานพิธีเปิดการรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มหัศจรรย์1,000 วันของชีวิตและการประกวด Super Kids วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมอัมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ตามที่ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลกและเขตสุขภาพที่ 2 ได้พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กด้วย 6 โปรแกรมสร้างเด็กไทยคุณภาพ 1) เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ สร้างครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง สามารถจัดการความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ 2) ฝากครรภ์คุณภาพ ดูแลสุขภาพแม่และลูกปลอดภัยนะระยะตั้งครรภ์ 3) เตรียมคลอดคุณภาพ วางแผนการคลอดที่ปลอดภัย 4) การคลอดคุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย 5) หลังคลอดคุณภาพ สร้างพ่อแม่คุณภาพ จัดการความเสี่ยงได้ด้วยตนเอง 6) เด็กปฐมวัยคุณภาพ เก่ง ดี มีความสุข และมีคุณธรรม
โดยในการจัดรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มหัศจรรย์ 1,000 วันของชีวิตและการประกวด Super Kids Season 2 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามสูตร 1 6 2 คือกินนมแม่ตั้งแต่ 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด กินนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือน แรกของชีวิต และกินนมแม่ต่อเนื่องควบคู่อาหารตามวัยจนถึงอายุ 2 ปี
สำหรับการประกวด Super Kids Season 2 มี 2 ประเภท 2 กลุ่มอายุ คือ
ประเภทเดี่ยว และ ประเภททีม
รุ่นเล็ก (กลุ่มอายุ 1 ปีถึง 2 ปี 6 เดือน) และรุ่นใหญ่ (กลุ่มอายุ 2 ปี 6 เดือน 1 วัน ถึง 5 ปี)
ผู้เข้าร่วมการรณรงค์และผู้เข้าประกวดในครั้งนี้ประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุขจาก 5 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 2 ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชาชน ครอบครัวแม่และเด็ก

แสดงความคิดเห็น