ประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd LIMAC ที่ม.นเรศวร

นักวิจัย 3 ประเทศบนระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุม The 2nd LIMAC

วันนี้ (29 ส.ค 61) ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd LIMEC Academic International Conference หรือ The 2nd LIMAC หัวข้อ “LIMEC สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” จัดโดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนและนักวิจัย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มาร่วมกันถ่ายทอด ขยายผล แลกเปลี่ยน และแบ่งปันประสบการณ์ ร่วมมือกันพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจฯ ไปสู่ความยั่งยืน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของโลก นั่นคือ Sustainable Development Goals (SDGs) ทั้ง 17 ประการ ซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มการประสานความร่วมมือบนระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 อันประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดตาก ผ่านการประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (LIMEC) โดยการประชุมดังกล่าวที่ผ่านมา พิจารณากิจกรรมที่เกิดขึ้นบนระเบียงเศรษฐกิจฯ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม สาธารณสุข โลจิสติกส์ การศึกษา และการท่องเที่ยว ดังนั้น เพื่อถ่ายทอดและขยายผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระเบียงเศรษฐกิจฯ ในรอบปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2560-2561 วิทยาลัยฯ จึงได้ดำเนินการจัดงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd LIMEC Academic International Conference หรือ The 2nd LIMAC ขึ้น ในหัวข้อ “LIMEC สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Amy E. Landis, Ph.D Mines Presidential Faculty Fellow for Access, Attainment, and Diversity Colorado School of Mines บรรยายพิเศษ งานนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั้ง 3 ประเทศบนระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC คือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทย ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ จำนวน 21 ผลงาน
………………………………………………………………………………..

แสดงความคิดเห็น