มอบเกียรติบัตร นร.ผู้สูงวัยพลายชุมพล จบหลักสูตร “ชะลอชรา พัฒนาชีวิต”

 

เมื่อเวลา  10.00 น. ของวันที่ 31 ส.ค. ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล  บุบผะศิริ    นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานในการประกอบพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัยพลายชุมพล ที่จบหลักสูตร  “ชะลอชรา  พัฒนาชีวิต” รุ่นที่ 2 ขึ้น ซึ่งในรุ่นนี้มีนักเรียนที่เป็นผู้สูงอายุเรียนจบจำนวนทั้งสิ้น 66 คน

นายสมพงษ์   โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล  กล่าวว่า  เทศบาลตำบลพลายชุมพล  ได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริม  และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หรือเรียกชื่อโดยทั่วไปว่า โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลายชุมพลขึ้น  มีรูปแบบบริหารจัดการโดยคณะกรรมการศูนย์ฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก  มหาวิทยาลัยนเรศวร  และประชาชนในพื้นที่ตำบลพลายชุมพล   โดยได้ดำเนินการจัดการเรียน การสอน มุ่งเน้นเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมสันทนาการ แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสังคม ให้ได้รับความรู้ในด้านต่างๆ 6 ด้าน  ได้แก่  ด้านสุขภาพร่างกาย  ด้านศาสนาจิตใจ   ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา  ด้านเศรษฐกิจภูมิปัญญาพัฒนาอาชีพ  และด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี  เพื่อเตรียมความพร้อมร่างกาย  จิตใจ  ให้สามารถเผชิญชีวิตในวัยชราได้อย่าง มีความสุข  ภายใต้หลักสูตร “ชะลอชรา  พัฒนาชีวิต” รุ่นที่ 2 ดำเนินการเรียนการสอน  ทุกวันศุกร์  รวมจำนวน  26 สัปดาห์  ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

ในครั้งนี้ มีนักเรียนผู้สูงวัยที่มีผลการเรียนดีเด่น ไม่เคยขาดเรียนแม้แต่ครั้งเดียว   ได้รับเหรียญรางวัลเชิดชูเกียรติ  จำนวน  16   คน โดยเฉพาะคุณลุงไพโรจน์ จำนงวัย อายุ 76 ปี ซึ่งได้เรียนมาจำนวน 2 รุ่น และไม่เคยขาดเรียนเลยทั้ง 2 ปี จนปีนี้ก็ได้รับเหรียญรางวัลเป็นปีที่  2 พร้อมกับเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวรายงาน ถึงจะสูงวัยแล้ว แต่ก็เห็นถึงความสำคัญของการเรียน ซึ่งจะทำให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจ ของตนเองและเพื่อนๆที่สูงวัย ได้อีกด้วย

///////////////

 

 

แสดงความคิดเห็น